Уважаеми клиенти,

имате право да върнете закупена стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й.

За целта прoдуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта в съответствие с разпоредбите  на чл.55(ал.1)  от ЗЗППТ.

След проверка  в  срок от 40 работни дни (по закон) се възстановява сумата на купувача или до 20 работни дни(по закон) се заменя продукта. Възстановяването на сумата може да бъде по банков път или в брой.

При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи.

Транспортните разходи по замяната или връщането са за сметка на купувача, освен ако не е установен дефект по артикула.

В случай на повреда на продукти от категория козметика и парфюми – при транспортен дефект/счупване, неработеща помпа/пуловеризатор на парфюма или друг производствен дефект.

Всички останали продукти, могат да бъдат върнати в случай на дефект, както и да бъдат заменени(освен ако не са изработени по индивидуална поръчка на клиента).

Замяна на парфюми, единствено могат да бъдат направени, ако цялостта на опаковката не е нарушена и бъдат върнати към нас във вида в който са получени.

Извиняваме се за неудобството, ако не сте получили продукта в добра кондиция.

Куриерската услуга в случай на рекламация, ще бъде поета от нaша страна.

 

За процедури  по връщане или замяна изискваме от вас няколко неща :

1.Замяната или рекламацията да се случат в 14 дневен срок от датата на получаване на пратката.
2.Продукти подлежащи на връщане или замяна са тези, които не са преминали никаква обработка (пране, гладене, рязане и други действия нарушаващи цялостта им, както и премахване на етикети)
3.Продуктът трябва да бъде върнат на адреса на фирмата като към него трябва да бъде приложено доказателство за покупката (касова бележка, фактура) .

 

Можете да предявите вашата рекламация или искане за замяна на тел: +359 878 35 10 55

или на e-mail: info@evgeniyaborisova.com.

 

Моля преди да изпратите каквито и да е било продукти към нас, се свържете и ни уведомете.

Пратки изпратени към нас, няма да бъдат приети, ако не сме предварително уведомени по телефон или e-mail.

 

 

Условията са в сила от 01.01.2018 г.

 

Обратно към началната страница | Онлайн магазин

 

 

ENGLISH:

Dear clients,
you have the right to return the purchased goods within 14 working days from the date of receipt.
For this purpose, the product must be in its original packaging, without traces of use or violation of the commercial appearance of the product in accordance with the provisions of Article 55 (paragraph 1) of the LPPTA.
After inspection within 40 working days (by law) the amount of the buyer is refunded or within 20 working days (by law) the product is replaced. The refund can be by bank transfer or in cash.
In case of non-compliance with the conditions, the product is returned to the buyer, who bears all transport costs.
Transport costs for replacement or return are at the expense of the buyer, unless a defect is found in the item.
In case of damage to products from the category of cosmetics and perfumes – in case of transport defect / breakage, non-functioning pump / perfume pulverizer or other production defect.
All other products can be returned in case of a defect, as well as be replaced (unless they are made to individual customer order).
Replacement of perfumes can only be made if the integrity of the package is not violated and are returned to us in the form in which they were received.
We apologize for the inconvenience if you did not receive the product in good condition.
The courier service in case of a complaint will be taken over by us.
For return or exchange procedures, we require several things from you:
1. The replacement or complaint must occur within 14 days from the date of receipt of the shipment.
2. Products to be returned or replaced are those that have not undergone any processing (washing, ironing, cutting and other actions that violate their integrity, as well as the removal of labels)
3. The product must be returned to the address of the company and proof of purchase (receipt, invoice) must be attached to it.
You can submit your complaint or request for replacement by phone: +359 878 35 10 55
or by e-mail: info@evgeniyaborisova.com.
Please contact and let us know before sending any products to us.
Shipments sent to us will not be accepted unless we are notified in advance by phone or e-mail.
The conditions are in force from 01.01.2018.
Back to home page Online store