Уважаеми потребители,

Основната цел на тази страница е да Ви запознае с условията за използване на съдържанието в сайта  evgeniyaborisova.com

Това е официалната интернет страница на бутиковата модна линия Evgeniya Borisova Haute Couture, представлявана от „СтарДъст Фешън “ ООД.

Съдържание

Съдържанието на тази интернет страница и мобилната версия на сайта evgeniyaborisova.com са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите, за да вземем необходимите мерки.

Отговорност за чуждо съдържание

evgeniyaborisova.com не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите, за да вземем необходимите мерки.

Бисквитки“

Сайтът evgeniyaborisova.comизползва „бисквитки“, за да идентифицира потребителите и техните предпочитания, както и да им помага да изпълняват задачи, без да се налага да въвеждат повторно информация при презареждане от една страница на друга или при посещение на портала по-късно.

Авторско право

Съдържанието на сайта на evgeniyaborisova.com може да се използва свободно, освен ако изрично не е посочено, че е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Следователно използването на текстово съдържание, снимки, видеоматериали и други визуални елементи, намиращи се на страницата, е публично и изисква единствено цитиране.

Мобилна версия

При използването на уебсайта от мобилни приложения може да събира определена информация автоматично. Такъв тип данни са: тип мобилно устройство, версия на операционна система, уникални идентификационни номера на устройството, данни за мобилната мрежа, тип на интернет браузър, информация за начина, по който се използва приложението.

При използването на мобилни приложения се събира и обработва информация за Вашето местоположение, което спомага за персонализирането на работата Ви. За определянето на местоположението Ви се използват различни технологии, включително IP адрес, GPS и други сензори, които могат да предоставят информация за устройства. Тези правила за поверителност Ви гарантират, че ние няма да разкриваме текущото Ви местоположение на трети лица. Ако не желаете да се използва Вашето местоположение е необходимо да изключите услугите за местоположение за мобилно приложение, която се намира в настройките на профила Ви или в настройките на мобилни телефони и/или в мобилното приложение.

Ако искате да спрете достъпа до личните Ви данни, Вие имате право на отказ от използването на мобилното приложение. Това може да стане като деинсталирате приложението чрез стандартната опция за деинсталация, достъпна през телефона Ви или деинсталация през Google app store или Apple app store.

Промени

Настоящите правила за употреба на страницата на evgeniyaborisova.com подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за това, как са защитени личните Ви данни, които събираме. Ако продължите да използвате мобилното приложение, Вие изразявате съгласието си с настоящите правила за поверителност и всички техни актуализации.

Съгласие за употреба

Когато използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е посочено в тези правила за поверителност. Това включва използването на „бисквитки“, които представляват текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Политика за поверителност

Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на „бисквитки“. Тази информация, която може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да не допускате употреба на всички или на някои типове бисквитки. Ако постъпите така обаче, това може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем да Ви предложим.

Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни бисквитки при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна политика относно бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети страни включват:

ВНИМАНИЕ!! Потребители, които са направили поръчка с опция наложен платеж и не са си взели пратката от куриерската фирма, ще бъдат отбелязвани като некоректен потребител. Всички поръчки направени от тях няма да бъдат обслужвани, освен ако не са заплатени предварително с опция “Банкова карта”.

Онлайн магазин

Информацията, която постъпва при нас чрез онлайн магазина в сайта се използва само за изпълнение на Вашата индивидуална поръчка.

Google

Можете да прегледате декларацията за поверителност на този адрес.

Facebook

Можете да прегледате декларацията за поверителност на този адрес.

Форма за контакти в сайта

Информацията, която постъпва при нас чрез формата за контакти в сайта се използва само за осъществяване на отговор на Вашето запитване.

Задължително необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки на предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри.

Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да работят добре. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас.

Това важи и за бисквитките за идентификация на сесията.

Контакти

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез формата ни за контакт.

Последна актуализация: 16.11.2018г.

ENGLISH:

Dear users,
The main purpose of this page is to acquaint you with the terms of use of the content on the site evgeniyaborisova.com
This is the official website of the boutique fashion line Evgeniya Borisova Haute Couture, represented by StarDust Fashion Ltd.
Contents
The content of this website and the mobile version of the site evgeniyaborisova.com comply with the requirements of the legislation in force in the Republic of Bulgaria. In case you find inconsistencies, outdated, unreliable or illegal information published, please let us know so that we can take the necessary measures.
Responsibility for other people’s content
evgeniyaborisova.com is not responsible for the legality, completeness, accuracy and timeliness of the content of information resources of third parties to which they may point electronic links from this website, nor for the legality of the activities of these third parties. If you find cases of electronic links to information resources with outdated, incorrect or incomplete content or to information resources whose content contradicts the current legislation, please let us know so that we can take the necessary measures.
Cookies
The evgeniyaborisova.com website uses cookies to identify users and their preferences, as well as to help them complete tasks without having to re-enter information when reloading from one page to another or when visiting the portal later.
Copyright
The content of the site of evgeniyaborisova.com may be used freely, unless it is explicitly stated that it is subject to protection under the current Law on Copyright and Related Rights. Therefore, the use of textual content, photos, videos and other visual elements found on the page is public and requires only citation.
Mobile version
When using the website from mobile applications, it may collect certain information automatically. These types of data are: type of mobile device, version of the operating system, unique identification numbers of the device, data about the mobile network, type of Internet browser, information about how the application is used.
When using mobile applications, information about your location is collected and processed, which helps to personalize your work. Various technologies are used to determine your location, including IP address, GPS, and other sensors that can provide device information. These privacy policies guarantee that we will not disclose your current location to third parties. If you do not wish to use your location, you need to turn off location services for the mobile application, which is located in your account settings or in the mobile phone settings and / or in the mobile application.
If you wish to suspend access to your personal data, you have the right to opt out of using the mobile application. This can be done by uninstalling the app using the standard uninstall option available through your phone or uninstalling through the Google app store or Apple app store.
Changes
The current rules for use of the evgeniyaborisova.com website are subject to changes and updates. We encourage you to review them periodically to be informed about how your personal information we collect is protected. If you continue to use the mobile application, you agree to these privacy policies and any updates thereto.
Consent for use
When you use the mobile application, you agree to our processing of your personal data as set out in these privacy policies. This includes the use of cookies, which are text computer data stored in the user’s browser intended for use by web pages. This data allows to identify the user’s device and the correct behavior of a web page, according to his individual preferences. Cookies usually contain the name of the website, the storage time of the end device and a unique number.
Privacy policy
When you visit a website, you can store or retrieve information on your browser, most often in the form of cookies. This information, which may concern you, your preferences or your internet access device (computer, tablet or mobile phone), is most often used to make the website work the way you expect it to. Usually the information cannot be linked to you personally, but it can be used for a more personalized use of the World Wide Web.
Because we respect your right to privacy, you may choose not to use all or some types of cookies. However, if you do so, it may affect your use of the site and the services we may offer you.
Third party services used by this website may set various cookies when visiting the site. These sites and services may have different cookie policies. The third party services used by this site include:
Online store
 The information that comes to us through the online store on the site is used only to fulfill your individual order.
Google
You can view the privacy statement at this address.
Facebook
You can view the privacy statement at this address.
Contact form on the site
The information that comes to us through the contact form on the site is used only to answer your question.
Mandatory cookies
These cookies are necessary for the functioning of the website and cannot be excluded in our systems. They are usually bet in response to actions taken by you that constitute a request for services, such as setting your preferences to protect your personal information, logging in to the site, or filling out forms.
You can set your browser to block or notify you of these cookies, but in this case some parts of the site will not work well. These cookies do not store information that may be personally associated with you.
This also applies to session identification cookies.
Contacts
If you have any questions, you can contact us via our contact form.
Last update: 11/16/2018