Доставките се изпълняват от куриерска фирма Спиди.

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА

 

Цената за доставка е 4 лв. до офис на Спиди и 6 лв. до ваш адрес.

Моля в Бележки към поръчката, отбележете желаният от вас начин за доставка.

В цената от са включени всички разходи по доставката на поръчката Ви: опаковане, транспорт до адреса Ви, застраховка на продуктите и комисионна за куриера, обработващ наложения платеж.

В процеса на поръчката има поле за допълнителни уточнения – там можете да уточните детайли, свързани с доставката, които ние ще вземем под внимание при обработката на поръчката Ви.

СРОК НА ДОСТАВКА

Доставките се изпълняват в срок до 3 работни дни от куриер на фирма Спиди или до поискване в офис.

Наша основна цел е да обработим и изпратим всички поръчки най-късно на следващия работен ден, но това невинаги е възможно. Особено след натрупване на повече почивни дни.

РЕКЛАМАЦИИ ПРИ УВРЕДЕНА ПРАТКА

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообрзани екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на evgeniyaborisova.com (по имейл или телефон) за завеждане на рекламацията. еvgeniyaborisova.com се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Вашата поръчка може да бъде заплатена с услугата наложен платеж (плащане в брой при доставка) или електронно (онлайн) – чрез банкова карта.

ВНИМАНИЕ!! Потребители, които са направили поръчка с опция наложен платеж и не са си взели пратката от куриерската фирма, ще бъдат отбелязвани като некоректен потребител. Всички поръчки направени от тях няма да бъдат обслужвани, освен ако не са заплатени предварително с опция “Банкова карта”.

ENGLISH:

Deliveries are made by courier company Speedy.
DELIVERY PRICES
The delivery price is BGN 4 to Speedy’s office and BGN 6 to your address.
Please, in the Notes to the order, indicate the delivery method you want.
The price includes all the costs of delivery of your order: packaging, transport to your address, product insurance and commission for the courier processing the imposed payment.
In the process of the order there is a field for additional clarifications – there you can specify the details related to the delivery, which we will take into account when processing your order.
DELIVERY TIME
Deliveries are made within 3 working days by a courier from Speedy or upon request at an office.
Our main goal is to process and send all orders no later than the next business day, but this is not always possible. Especially after accumulating more days off.
COMPLAINTS IN DAMAGED SHIPMENT
It is the responsibility of the customer (recipient) to open the delivered shipment at the time of its receipt, in the presence of the courier, and to check for damage to the shipment or lack of its contents due to transportation.
Complaints for damaged shipment are made at the time of receipt of the shipment and in the presence of a courier, which fills in a statement of findings in three single copies. The statement of findings is mandatory for the validity of the damages and deficiencies covered by the insurance. The customer (recipient of the shipment) is required to request the original and a copy of the protocol, and then contact a representative of evgeniyaborisova.com (by email or phone) to file a complaint. еvgeniyaborisova.com undertakes free replacement of the damaged / missing item or refund of the amount paid by the customer, only after providing the protocol
METHODS OF PAYMENT:
Your order can be paid with the cash on delivery service (payment in cash upon delivery) or electronically (online) – by bank card.